بازدید مدیرعامل شرکت ایران خودرو

بازدید مدیرعامل شرکت ایران خودرو

بازدید مدیرعامل شرکت ایران خودرو بازدید مدیرعامل شرکت ایران خودرو

بازدید استاندار مرکزی

بازدید استاندار مرکزی

بازدید استاندار مرکزی از اتحاد مولد نیرو بازدید استاندار مرکزی

بازدید استاندار مرکزی از اتحاد مولد نیرو

بازدید استاندار مرکزی از اتحاد مولد نیرو

بازدید استاندار مرکزی از اتحاد مولد نیرو بازدید استاندار مرکزی

افتتاحیه شرکت اتحاد مولد نیرو

افتتاحیه شرکت اتحاد مولد نیرو

  شرکت اتحاد مولد نیرو با حضور استاندار محترم استان

روز جهانی کارگر

روز جهانی کارگر

مناسبت روزجهانی کارگر در راستای تجلیل از مقام کارگر مراسم

fa_IRFA_IR