دستگاه تست صدا

آزمایشگاه اتحاد مولد نیرو

دستگاه تست صدا

از این دستگاه جهت کنترل صدای استارت استفاده می شود و صدای استارت را به صورت عددی به وسیله ی دستگاه نویز سنج نمایش می دهد و اتاق آن عایق صدای محیط بیرون می باشد.
fa_IRFA_IR