دستگاه زبری سنج

آزمایشگاه اتحاد مولد نیرو

دستگاه زبری سنج

از این دستگاه برای کنترل زبری سطح قطعات ورودی در حین فرآیند استفاده می شود، این دستگاه توانایی تبدیل واحد RZ به RA را دارا م باشد.
fa_IRFA_IR