روز جهانی کارگر

روز کارگر

مناسبت روزجهانی کارگر در راستای تجلیل از مقام کارگر مراسم بزرگداشتی در شرکت اتحاد مولد نیرو برگزار گردید.

مناسبت روزجهانی کارگر در راستای تجلیل از مقام کارگر مراسم بزرگداشتی در شرکت اتحاد مولد نیرو برگزار گردید.

 

fa_IRFA_IR