افتتاحیه شرکت اتحاد مولد نیرو

افتتاحیه شرکت اتحاد مولد نیرو

 

افتتاحیه شرکت اتحاد مولد نیرو

شرکت اتحاد مولد نیرو با حضور استاندار محترم استان مرکزی

 

شرکت اتحاد مولد نیرو با حضور استاندار محترم استان مرکزی جناب آقای زمانی قمی در سال ۹۵ افتتاح گردید. و بازدید از قطعات تولیدی شرکت اتحاد مولد.

 

fa_IRFA_IR