دستگاه اندازه گیری ابعادی VMM

آزمایشگاه اتحاد مولد نیرو

دستگاه اندازه گیری ابعادی VMM

از این دستگاه برای کنترل ابعادی کلیه قطعات استفاده می گردد ، این دستگاه دارای دقت یک هزارم میلی متر می باشد و همچنین دارای یک پراب که از آن برای کنترل تختی، استوانه ای بودن و تعامد و … استفاده می گردد.
fa_IRFA_IR