دستگاه تست عملکرد دینام

آزمایشگاه اتحاد مولد نیرو

تست عملکرد دینام

از این دستگاه جهت انجام تست بر روی دینام استفاده می شود که بسته به نوع کلاس دینام ، دستگاه را تنظیم کرده و میزان خروجی جریان را اندازه گیری می کنیم و از مقایسه با استاندارد، نتیجه به دست آمده را ارزیابی می کنیم.
fa_IRFA_IR