دستگاه Bar To Bar

آزمایشگاه اتحاد مولد نیرو

تست Bar To Bar

این دستگاه جهت کنترل لنگی سطح کلکتور آرمیچر استفاده می شود که دامنه ی تعریف شده برای لنگی کلکتور ۰ تا ۸ میکرون می باشد.
fa_IRFA_IR