دستگاه سالت اسپری

آزمایشگاه اتحاد مولد نیرو

دستگاه Salt Spray

از این دستگاه جهت مقاومت قطعات در برابر خوردگی استفاده می شودکه به نوع محدوده زمانی تست برای قطعات بستگی دارد و از ۵ درصد نمک آزمایشگاهی در محلول دستگاه استفاده می شود.
fa_IRFA_IR