دستگاه اندازه گیری نیرو

آزمایشگاه اتحاد مولد نیرو


دستگاه نیرو سنج دیجیتال

نیروسنج یکی از وسایلی که جهت اندازه گیری نیروهای کششی و فشاری وارده به اجسام بکار می رود، نیروسنج دیجیتال می باشد. به منظور اندازه گیری نیروهای مختلف از جمله  نیروهای کششی و یا نیروی وارد بر یک جسم از دستگاه نیرو سنج استفاده می شود.
fa_IRFA_IR